Оди Контакт со нас
медицина на интернет

Испратете ги вашите коментари и предлози на адресата Medicine-Worlds@yandex.ru или преку формуларот:

Исто така, се придружите на нашите групи и заедници во социјалните мрежи:

http://vk.com/Medicine-Worlds

https://www.facebook.com/Medicine-Worlds

https://twitter.com/Medicine-Worlds

Ние ќе живееме без болест!

    Оди
    Оди